Om Sondera

I Sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen LIBRIS, de svenska arkivens databas NAD och Svensk mediedatabas. Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera och sedan vidare på djupet i någon av de tre databaserna.

Vidga dina vyer
Sondera ger dig möjlighet att upptäcka nya typer av material - böcker, tidningar, TV- och radioprogram, arkiv med mera, som speglar ett ämne, en person eller en företeelse i tre nationella källor.

Gå vidare ned på djupet
I Sondera får du information om vad som finns på arkiven och biblioteken. För att få tag på materialet får man ofta vända sig till respektive institution. Visst material är digitaliserat och åtkomligt för nedladdning (restriktioner för åtkomst kan finnas)

Sondera, NAD, LIBRIS och SMDB har var för sig sin egen söklogik. Samma sökfråga kan därför ge olika resultat, beroende på om den görs i Sondera eller direkt i någon av de tre ingående databaserna.

Länka till Sondera
Du kan länka till den engelska versionen av Sondera genom att lägga till "lang=en" i URL:en; http://sondera.kb.se?lang=en tar dig direkt till Sonderas engelska gränssnitt. Lang=sv är motsvarigheten för att länka till det svenska gränssnittet.

Guide 1

Sök - skriv sökord i sökrutan. I utökad sökning kan du avgränsa på Titel, Upphov eller År.

Guide 2

Vidga dina vyer och få en bred överblick i Sonderas träfflistor. Du kan avgränsa (1) din sökning efter materialtyp. Fler träffar får du när du klickar på ”Visa fler träffar i … (2). Du kan markera (3) träffar i träfflistan och sedan skicka dem (3) till en mejladress.

Guide 3

Gå ned på djupet i de enskilda databaserna och få utförligare information om titeln och hur du får tag på materialet.

Sökteknik

Trunkering. Använd (*) för att hitta ord med varierande ändelser. Skriver du till exempel catalog* får du verk som innehåller orden catalog, catalogue, catalogues cataloging cataloguing etc. Trunkeringstecknet måste föregås av minst fyra tecken (publ*).

Frassökning. Använd citattecken (””) för att söka på exakta fraser. Skriver du till exempel: "trettioåriga kriget" får du träff då orden förekommer tillsammans, normalt i angiven ordning.

Kontakta oss

Frågor om Sondera

Relaterade länkar

Få tag på?

NAD

Klicka på titeln i träfflistan för att se vilken svensk arkivinstitution som förvarar materialet. Här finns länkar till kontaktuppgifter och till institutionernas webbplatser.

Digitaliserat material
Om det står ”Digitaliserad” eller ”Mikrofilmad” i träfflistan så betyder det att SVAR Riksarkivet, tillhandahåller digitala bilder av arkivhandlingar. Följ länken i träfflistan för att se de digitala arkiven. För att se bilderna krävs abonnemang hos SVAR. (se Forska/Abonnemang).

LIBRIS

Klicka på titeln i träfflistan för se vilka bibliotek som har materialet. Ofta kan du redan här se om titeln finns att låna (se länken Lånestatus), annars finns informationen i bibliotekens lokala katalog. Många bibliotek erbjuder också möjlighet att fjärrlåna (beställa) från ett annat bibliotek. Vissa referensverk och liknande är inte tillgängliga för utlån, utan kan bara studeras på plats.

Fulltexter & digitaliserat material
Material som är fritt tillgängligt via Internet kan hämtas direkt från LIBRIS-träfflistan i Sondera. För att nå avtalsbundna material krävs att man är låntagare på ett bibliotek som har licens att visa fulltext.

SMDB

Klicka på titeln i träfflistan för att komma till posten i Svensk mediedatabas. För att kunna titta eller lyssna på materialet behöver du ägna dig åt någon typ av forskning. Materialet är tillgängligt på Kungl. biblioteket, Audiovisuella medier i Humlegården i Stockholm och på de fjärrlåneinstitutioner som finns över hela landet.

I SMDB kan du anmäla dig och efter godkännande beställa materialet inför ditt besök.

Källor

NAD

Den Nationella ArkivDatabasen, NAD, är en referensdatabas med information om arkiv i Sverige. Databasen innehåller information om de arkivhandlingar som förvaras hos Statens Arkiv (Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven), kommun- och landstingsarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek med flera.

NAD tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter, hjälpdatabas för topografisk indelning samt förvaltningshistorik.

Drift & utveckling
Enheten för Arkivinformationssystem vid Riksarkivet ansvarar för drift och utveckling av tjänsten.

Riksarkivet

LIBRIS

I LIBRIS kan du hitta uppgifter om böcker, tidskrifter, noter, avhandlingar, kartor, affischer, elektroniskt publicerat material med mera på alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek.

I LIBRIS finns sex miljoner titlar och biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av LIBRIS innehåll.

Forskningsbibliotekens arkiv- och handskriftssamlingar kan du hitta i söktjänsten Ediffah.

Drift & utveckling
Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser vid Kungliga biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten.

Kungliga biblioteket - LIBRIS nationella bibliotekssystem

SMDB

Svensk mediedatabas, SMDB, är en nationell söktjänst som omfattar Kungliga bibliotekets samlingar av TV, video, film, radio, musik och multimedier. SMDB förtecknar sju miljoner timmar audiovisuell media. En stor del av samlingarna är digitaliserad.

SMDB täcker de flesta svenska utgåvor och sändningar sedan 1979, men har också äldre historiskt material, bland annat en närmast komplett förteckning över svenska skivutgåvor. Kungliga biblioteket arbetar löpande med att komplettera databasen med både historiskt och dagsaktuellt innehåll.

Drift & utveckling
Avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten.

Kungliga biblioteket - Avdelningen för audiovisuella medier

Ordlista

NAD

 • Arkiv – Handlingar som uppkommit genom en persons eller organisations verksamhet.
 • Serie – Underindelning av arkiv; handlingar av likartat slag, till exempel protokoll.
 • Volym – Normalt delas serier in i volymer, som exempelvis kan innehålla handlingar i serien från ett visst år. Är också en förvaringsenhet, till exempel en arkivbox, ett bokband eller motsvarande, som kan innehålla akter, dokument med mera.
 • Dossier-akt – Handlingar som tillhör ett ärende, till exempel akter och journaler.
 • Komponent – Ospecificerad arkivenhet.
 • Dokument – Lägsta generella beskrivningsnivån för arkivmaterial. Med ”dokument” avses här inte nedanstående mediespecifika materialtyper.
 • Datafil – En arkivhandling som skapats med datorstöd, exempelvis register, databas eller skannade handlingar.
 • Film/video – Här menas främst analog rörlig bild.
 • Fotografi – Här menas främst analoga fotografier.
 • Karta/ritning – Plan avbildning av topografi eller andra objekt. Omfattar även affischer, planscher och liknande.
 • Ljudupptagning – I huvudsak analoga ljudupptagningar som grammofonskivor och ljudband.
 • Arkivbildare – Person eller organisation som efterlämnar både upprättade och mottagna arkivhandlingar.
 • Upphovsman – Person eller organisation som själv har skapat arkivhandlingar.

LIBRIS

 • Affisch – Reklam- eller informationsanslag, ofta med visuellt genomarbetad utformning av text- och bildmeddelande.
 • Artikel/kapitel – Tidskriftsartikel och kapitel i samlingsverk, antologier och konferenspublikationer med mera.
 • Bild – Fotografi, grafiskt blad, ritning eller annan tvådimensionell visuell framställning. Kan även finnas i till exempel digital form.
 • Bok – Tryckt skrift som normalt består av flera sammanhäftade blad (ark). Kan även finnas som e-bok, cd-bok, mikroform eller annat textbärande medium.
 • Film/video – Inspelad rörlig bild, till exempel spelfilm, dokumentär, läromedel och TV-program. Hit även diabilder och andra medier avsedda för projicering.
 • Handskrift – Hand- eller maskinskrivet manuskript, brev, originalhandling eller annat textbärande dokument avsett att existera i ett exemplar. Hit även till exempel medeltida handskrifter. Kan även finnas digitaliserade eller som mikroform.
 • Karta/atlas – Hit hör även glober och andra kartografiska resurser. Kan även finnas i till exempel digital form.
 • Noter – Notskrift i tryckt, handskriven, digitaliserad eller annan form.
 • Tidskrift – Hit hör även dagstidningar, skrift- och rapportserier, årsböcker och andra periodiska publikationer. Kan även finnas som e-tidskrift eller annat textbärande medium.
 • Multimedium – Multimedium: datorprogram, dataspel och andra interaktiva presentationer.
 • Musik – Upptagning av musikaliskt framförande.
 • Tal – Upptagning av talade ord, ljudeffekter och annat ljud framställt på naturlig eller syntetisk väg. Hit bland annat ljudböcker och radioprogram.
 • Annat – Annan materialtyp, till exempel arkivsamling, läromedelspaket, databas, webbplats, lösbladspublikation eller föremål.

SMDB

 • Film/video – Inspelad rörlig bild, till exempel spelfilm, dokumentär, reklam, censurklipp, oredigerad film.
 • Ljudupptagning – Till exempel musik, tal, ljudeffekter.
 • Multimedium – Datorprogram, dataspel och andra interaktiva presentationer.
 • Radio – Radiosändningar via etern eller webb.
 • Text – Böcker, tidskrifter, uppsatser etc.
 • TV – TV-sändningar via etern, kabel eller webb.
Guide 2Guide 2